Οδηγίες Υποψήφιων

Home / Οδηγίες Υποψήφιων
  1. Πρέπει να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Τέτοια θεωρούνται: ελληνική ή κυπριακή ταυτότητα,  διαβατήριο, ταυτοπροσωπία από Δήμο, Νομαρχία ή Αστυνομία με πρόσφατη φωτογραφία και πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας με πρόσφατη φωτογραφία.
  2. Δεν πρέπει να φέρετε μαζί σας τσάντες, κινητά τηλέφωνα, βιβλία, σημειώσεις, λεξικά ή οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας και αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου και εικόνας (pager, PSP, CD-player, MP3 player, smart watches) μέσα στην αίθουσα γραπτών εξετάσεων. Σε περίπτωση που φέρετε, πρέπει να τοποθετήθουν στο πάτωμα, δίπλα ακριβώς δίπλα από το κάθισμά τους σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δώσουν ο Συντονιστής και ο / οι επιτηρητής / ες της εξέτασης.
  3. Επιτρέπεται να εισέλθετε στην αίθουσα είτε πριν την έναρξη του listening, είτε το αργότερο 35 λεπτά μετά την έναρξη της εξέτασης (και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το listening). Στην περίπτωση του επιπέδου Γ2 (Masters) μόνο μετά από 45 λεπτά (όταν έχει ολοκληρωθεί το listening). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στο τέλος της εξέτασης, ο υποψήφιος που έφτασε αργοπορημένα να ακούσει ξανά το ηχητικό μέρος. Σε αυτή την περίπτωση θα βαθμολογηθεί μόνο το υπόλοιπο μέρος της γραπτής εξέτασης και θα μηδενιστεί το listening, ενώ δεν δίδεται επιπλέον χρόνος εξαιτίας της καθυστέρησης του υποψηφίου.
  4. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το εξεταστικό σας φυλλάδιο έως ότου σας δοθεί η σχετική οδηγία.
  5. Δεν πρέπει να δανείζετε ή να δανείζεστε υλικό (π.χ. στυλό ή διορθωτικό υγρό) από οποιονδήποτε συνυποψήφιό σας κατά την διάρκεια της εξέτασης. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, σηκώνοντας το χέρι, ενημερώνετε τον επιτηρητή σχετικά με το τι χρειάζεστε.
  6. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην πρώτη σελίδα του εξεταστικού υλικού. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ενημερώνετε τον Συντονιστή ή κάποιον επιτηρητή της εξέτασης.
  7. Μην χρησιμοποιείτε μολύβι. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ ΣΤΥΛΟ. Για να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση, έχετε μαζί σας Διορθωτικό υγρό.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

Βάσει του ΦΕΚ.1558/17/4/2021 η διεξαγωγή εξετάσεων δια ζώσης επιτρέπεται και πάλι.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-diagpoik-24489-2021.html

Πιο συγκεκριμένα:

«Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει παραταθεί η ισχύς της και εκάστοτε ισχύ, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης αυτής.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) ως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 7, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά την διενέργεια των εξετάσεων.»

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω ΦΕΚ, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας όπως αυτά καθορίζονται και στο ΦΕΚ Β 4810 2020.

Παρακάτω σε μορφή pdf βρείτε την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να φέρετε μαζί σας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να την επιδείξετε στο εξεταστικό κέντρο.