PRIMARY

Τι είναι το Primary?

 • Περίπου 400 λέξεις σε γνώριμες κατηγορίες όπως δουλειές, συναισθήματα, καιρός.
 • Πως γίνονται ερωτήσεις και απαντήσεις
 • Πως μπορεί να πει κανείς μπορεί και δεν μπορεί να κάνει πράγματα.
 • Πως μπορεί να πει κανείς έχεις πράγματα, σου αρέσουν πράγματα δεν έχεις πράγματα και δεν σου αρέσουν πράγματα
 • Πως μπορεί να πει κανείς την ώρα και να περιγράψει πότε συμβαίνουν πράγματα
 • Να κατανοεί μηνύματα

Τι πρέπει να κάνει ένας υποψήφιος στην εξέταση Primary?

 • Read and choose answers
 • Match words
 • Fill in gaps
 • Write some words and phrases

Αποκτώντας το επίπεδο Primary, ο υποψήφιος μπορεί με επιτυχία να:

 • έχει ένα βασικό λεξιλόγιο από περίπου 300
 • μπορεί να πει την ώρα
 • μπορεί να περιγράφει συμβάντα που γίνονται τώρα, να δίνει προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, να περιγράφει συνήθειες, ρουτίνες και καθημερινές δραστηριότητες
 • μπορεί να επικοινωνεί όταν και όποτε ένα συμβάν λαμβάνει χώρα
 • μπορεί να φτιάχνει ερωτήσεις και αρνήσεις.

Grammar and Structures List

GRAMMAR AND STRUCTURESWHAT ARE THEY USED FOR?SOME EXAMPLES
VERBS
There is/ there areIdentifying something/someoneThere is a book on the table.
There are four girls in the kitchen.
Present simpleTalking about habits, routines, facts (such as where a person lives), the actions of everyday lifeMy uncle lives in a small house.
She is thirteen years old.
I always take the bus to school.
The present simple with the verb ‘like’ + ‘ing’ in the third person singular and pluralDescribing what people or animals like doingMy cat likes sleeping in the garden.
My brothers like playing football in the park.
Present continuousTalking about present actionsMy brothers are playing football in the park at the moment.
Interrogative forms of the above two tensesAsking and answering questions about the aboveDo they often go to the cinema?
Do you have/ Have you got a computer?
Are the children doing their homework?
Is she eating her breakfast at the moment?
Negative forms of the above two tensesMaking the above negativeSue doesn’t like dogs.
John isn’t studying now, he is talking on the phone.
The modal ‘can’Describing an ability or skillHe can play the guitar.
They can cook.
PRONOUNS
All personal pronouns as subject or object – I, you, he, she, it, we, they, me, you, him, her, it, us, themDescribing and identifying people, animals and objectsDo you want my father?
He is in the garden.
John is with him.
Demonstrative pronouns – this, these, that, thoseAsking for, and giving informationThese are tables.
That family is rich.
Is this a kettle?
CONJUNCTIONS
because, and, or, butLinking sentence parts and ideasJohn and Mary are in the garden because it is sunny.
INTERROGATIVE WORDS 
What, Who, Where, When, Why, How manyAsking questions about people, animals and objectsWhat is this?
Who is that girl?
Where are Peter and Paul?
ADVERBS
Adverbs of time – today, now, at the moment
Adverbs of frequency – always, never, sometimes, often, usually, every day, every week, every month
Describing when and how often someone does something or something happens.Discriminating between the present continuous and the present simpleusually eat an egg for breakfast.
At the moment, John is playing in the park.
PREPOSITIONS
In, on, at, toTalking about time, place, positionThe examination finishes at 4 pm.
My brother is 10 years old in August.
I am going to Disney World on 1st August.
TIME EXPRESSIONS
10.15 = ten fifteen or (a) quarter past tenTelling the timeten fifteen, twenty past one, half past ten, a quarter to two, eleven forty-five, etc.
NOUNS
Singular/plural
simple nouns, including some common irregular ones
Countable and uncountable nouns
The names of common shapes
Talking about numbers of things
Talking about amounts and quantities
Describing the shape of something
e.g. book-books, box-boxes, man-men, woman-women, child-children, party-parties
Can I have the butter? Can I have two sweets?
This is a square. That is a circle.
SALUTATIONS (WRITING)
The formulaic salutations of informal writing in messages such as emails, postcardsWritten communicationDear
love from

Wordlist

NOUNS:SETS OF LEXICAL ITEMS
Clothesdress, shirt, T-shirt, trousers, skirt, boots, socks, shoes, trainers, hat, watch
jeans, jacket, tie, coat
Food, meals and drinkcake, ice-cream, biscuits, pizza, hamburger, hot-dog, omelette, steak, fish, salad, breakfast, lunch, dinner, party, milk, juice
bread, tea, coffee, water, lemonade, egg, chicken, sandwich, sugar, ketchup, chips, cheese, sweets, butter
Birdspenguin, parrot, duck
hen, chicken
Jobsteacher, doctor, farmer, secretary, businessman/woman, policeman/woman, shop assistant, in the army, student
Schoolpen, pencil, rubber, ruler, book, desk, computer, blackboard, classroom, bag, friend
teacher, homework, work, test, exam, student, lesson
Transporthelicopter, boat, bus, bicycle, car, train, aeroplane
taxi, bike, motor bicycle, motorbike, tractor, lorry (Brit), truck (Amer)
Animalsmonkey, lion, bear, elephant, crocodile, cat, dog, snake, tiger, zebra, rabbit, mouse
fox, frog, spider, hippo, giraffe, horse, sheep, cow, pets
Householdtelevision, video, chair, table, house, cassette-player, bed, bath, clock, picture, vase, photo, radio, door, mat, window, floor, cupboard
mirror, sofa, armchair, shower, wardrobe
Kitchenglass, plate, bowl, cup, knife, fork
spoon
Vegetablespotato, tomato, carrot
cabbage
Fruitpear, peach, apple, banana, orange, lemon
cherry, strawberry, melon
Fishdolphin, octopus, shark, whale, starfish, fish
goldfish
Gardenflower, tree, grass
Days of the weekday, week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
weekend
Months of the yearJanuary, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Sportfootball, tennis, swimming, basketball, volleyball
baseball, fishing, football match, tennis racket, running
Placespark, garden, home, school, shop, house, kitchen, bedroom, bathroom, living room
zoo, farm, supermarket, office, cinema, cafe, restaurant, car park, flat, swimming pool, town centre, beach, sea, mountains, town, city, village, fields, country (e.g. England etc.), countryside
Musical Instrumentsguitar, piano, drum
Toysball, kite, castle, soldiers, paint, paintbrush, puppet, drum, gun
Weathersun, rain, wind, snow, hot, cold
Parts of the bodyhair, eyes, mouth, nose, face, arms, legs, foot/feet, head, hands
Lettersa-z
Cardinal numbersone, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty
twenty-one to sixty
Time expressionsfour fifteen, [a] quarter past/to four, half past four, ten past four, four ten, ten to four, etc.
morning, evening, today
Examsletters, words, sentence, question, answer, story
Family members and peoplemother, father, brother, sister, baby, girl, boy, child, children
aunt, uncle, cousin, grandmother, grandfather, Mum, Dad, man, woman, friend
Shapessquare, circle, triangle, rectangle
Miscellaneousfilm, newspaper, magazine, star, moon, thing
 2. Adjectives:sets of lexical items
Sizetall, short, big, small, favourite, best, little
Feelingshappy, sad
Coloursblack, blue, green, yellow, white, orange, red, grey, brown, pink, purple
Ageold, young, new
Otherclever, nice, good
ModifiersVery
3. VERBSwatch, play, listen, cook, wear, go, read, write, eat, drink, sit, stand, have, has, is, are, am
live, work, walk, run, sleep, ride, drive, make, do, understand, want, like, can, swim, look, have/has got, get up, start, talk, buy, tell, clean, wash
4. ARTICLESa, an, the
5. PERSONAL PRONOUNSI, you, he, she, it, we, they
me, him, them, us
6. POSSESSIVE ADJECTIVESmy, your, his, her, our, their
7. PREPOSITIONSin, under, behind, on, near, in front of, at
to, (by, about, for – may appear in certain expressions; not tested)
8. QUESTION WORDSWhat, When, Why, Where, Who, Whose
9. ADVERBStoday, now, at the moment, never, always, sometimes, often, usually, every day, every week
10. CONJUNCTIONSbecause, and, or, then, next
11. DEMONSTRATIVE PRONOUNSthis, that, these, those

Δείτε τα άλλα επίπεδα: