Α2+. PRE-INTERMEDIATE.

Τι είναι το Pre-Intermediate test?

Το Pre-Intermediate είναι επιπέδου  A2+ στο Common European Framework of Reference. Πέραν από την εξέταση των 4 skills (Reading, Writing, Listening & Speaking) το επίπεδο εξετάζει:

 • Increased vocabulary
 • The passive
 • The second conditional
 • The present perfect continuous
 • The gerund and non-finite verbs
 • More adverbs
 • Expressing agreement with positive or negative statements
 • More phrasal verbs

Τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος στην εξέταση Pre – Intermediate (A2+)

 • a short composition
 • a short informal message
 • Multiple choice questions
 • Matching
 • Gap fill
 • Sentence transformation
 • Rearrange word order
 • True/false statements

Αποκτώντας το επίπεδο Preintermediate (A2+), ο υποψήφιος μπορεί με επιτυχία να:

 • γράφει ένα μικρό κείμενο με συνάφεια και με οργανωμένη δομή περιγραφικό, αφήγηματικό ή κείμενο φαντασίας
 • διαβάζει και κατανοεί ένα κείμενο από μία οικεία γκάμα θεμάτων.
 • ξεχωρίζει και να χρησιμοποιεί γραμματικούς χρόνους: Παρελθοντικούς, Χρόνους για το παρόν και μελλοντικούς.
 • ρωτά και να απαντά ερωτήσεις σχετικά με γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, συμβαίνουν τώρα ή θα συμβούν στο μέλλον.
 • εκφράζει πρόθεση, σκοπό, υποχρέωση, προτίμηση, συμβουλή, διαδικασία συμφωνίας και ασυμφωνίας.

Grammar and Structures List

GRAMMAR AND STRUCTURESWHAT ARE THEY USED FOR?SOME EXAMPLES
VERBS
The passive voiceTalking about a process,
Omitting the active subject
The best computer games are made in Japan.
The new church was built last year.
The second conditional –
if / past tense + would / non finite verb
Talking about hypothetical situations
musing
If worked harder, I would get higher marks.
If won some money, I would buy a new car.
Present perfect continuousExpressing unfinished or recently completed actionsHow long have you been living in London?
The gerund after certain verbsI enjoy learning English.
I hate eating spaghetti.
Non finite verbs in particular phrases: e.g. make someone do something, let someone do somethingExpressing persuasion and permissionMary’s parents let her drive their car.
My father made me do my homework.
I’ would rather + non finite verb
I had better + non finite verb
(Both of these in contracted forms too: I’d better, he’d better, we’d rather etc
Expressing preference and advicewould rather eat fish than meat.
You had better take an umbrella or you’ll get wet.
I’d rather eat…
You’d better take…
ADVERBS
For and since   More adverbs of frequency, manner, time or degreeExpressing time periods from a point in the past, relating them to the present
Describing how often, when, how, and how much people do something
I have lived in this house for five years.
I haven’t swum in the sea since last summer.
I’m still here.
He’s already finished. That bird rarely visits Britain.
We hardly knew him.
CONCURRENCE
Neither do I/so do IExpressing concurrence with a positive or a negative statement Expressing concurrence within a positive or negative statementI don’t like playing computer games.
Neither do I.
I like eating chocolate.
So do I.
Jane loves chocolate and so do her friends.
I don’t like cabbage and neither does my sister.

Ένα καλό παράδειγμα έκθεσης σε αυτό το επίπεδο είναι:

 

The Worst Week of My Life

The worst week of my life was when my dog died.

It was such an beautiful and sweet animal. My parents bought him for me when I was five years old. His name was Bobby. He died two years ago. He was sick and the only thing that he did was sleeping. And when he died I couldn’t sleep for a week. I missed him.

I couldn’t eat that whole week. I’ve still got his pictures. That same week I went to the shopping centre with my friends and I was still a bit tired. We went together to an animal shop and my friends bought a new dog for me. We called him Tommy. He looked the same as Bobby, but Tommy was younger. I often think about Bobby, but I’m getting over it.

Δείτε τα άλλα επίπεδα: